HomeO SpółceOrgany SpółkiRada Nadzorcza

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

 

Roman Tutak - Przewodniczący Rady

Leszek Rajch - zastępca Przewodniczącego Rady (przedstawiciel pracowników Spółki)
Robert Kaźmierczak
- członek Rady (przedstawiciel pracowników Spółki)
Marek Przyjemski - członek Rady - Sekretarz
Stanisław Waligóra - członek Rady

 

§25 umowy Spółki

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na swoje funkcje.
 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, kierownika zakładu, a także inni pracownicy bezpośrednio podlegający członkowi Zarządu.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu Rady oraz wykonują inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

 

§29 umowy Spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Spółki.
 2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat.
 4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania.
 6. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 7. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej, organizacji społecznej oraz o występowaniu z niej.
 8. Ustalanie poziomu płac pracowników Spółki. Uprawnienie to Rada Nadzorcza wykonuje w okresie dwóch tygodni od złożenia wniosku przez Zarząd Spółki. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zarząd Spółki może ustalić poziom płac zgodnie z wnioskiem.
 9. Zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu.
 10. Udzielanie zgody na zastawianie i poręczanie majątkiem Spółki.
 11. Zawieszenie członków Zarządu Spółki.

Wyłącza się prawo wspólników do indywidualnej kontroli Spółki.