Zgromadzenie Wspólników

§32 umowy Spółki

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu półki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrywania strat.
 3. Udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
 4. Wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej.
 5. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały o emisji obligacji.
 7. Postanowienia, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.
 8. Tworzenie funduszy celowych.
 9. Zbycie lub nabycie nieruchomości.
 10. Umorzenie udziałów.
 11. Zbycie lub dzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie nad nim prawa użytkowania.
 12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 13. Zmiana umowy Spółki.
 14. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
 15. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.