Zamontowanie dodatkowego podlicznika

Jeżeli Odbiorca zużywa wodę bezpowrotnie na podlewanie zieleni, może zwrócić się do Przedsiębiorstwa celem zakupu i przyjęcia do ewidencji oraz oplombowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) opomiarowującego ilość zużycia tej wody.  

W tym celu Odbiorca składa w Przedsiębiorstwie odpowiedni wniosek:

Przedsiębiorstwo po rozpatrzeniu wniosku, wydaje warunki techniczne, zgodnie z którymi Odbiorca na własny koszt montuje zakupiony w Przedsiębiorstwie dodatkowy wodomierz i zgłasza go do Dział Obsługi Klienta, celem sprawdzenia, odbioru, zaplombowania.

W rejonach, w których Odbiorcy rozliczani są w systemie radiowym, Przedsiębiorstwo ponadto montuje na wodomierzu dodatkowym nakładkę radiową, na własny koszt.

Przedsiębiorstwo spisuje z Odbiorcą aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wystawia fakturę za zaplombowanie podlicznika, wg obowiązującego Cennika usług.

Od momentu uregulowania przez Odbiorcę należności za zaplombowanie, podlicznik jest rozliczany przez Przedsiębiorstwo, każdorazowo w dniu odczytu wodomierza głównego.

Zamontowany wodomierz dodatkowy jest własnością Odbiorcy, w związku z tym do Odbiorcy należy kontrola jego stanu technicznego, zabezpieczenie przed zamarznięciem w zimie oraz legalizacja.