Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni w dniu 14 grudnia 1993 roku w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Września.

W  2018 roku złożony został projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - PGW Wody Polskie oraz został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXXX/502/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. Regulamin jako akt prawa miejscowego określa:

 • minimalny poziom świadczonych usług,
 • warunki i tryb zawierania umów,
 • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
 • warunki przyłączania do sieci,
 • warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza,
 • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
 • standardy obsługi Odbiorców, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji,
 • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Września, a jej organami są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.

Siedzibą Spółki jest miasto Września. Miejscem prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa we Wrześni jest:

 • ul. Miłosławska 8 – administracja i przepompownia,
 • ul. Witkowska 1k  – Stacja Uzdatniania Wody,
 • ul. Gen. Sikorskiego 42 – Oczyszczalnia Ścieków,


w terenie:

 • Kaczanowo – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Bardo – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Otoczna – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Nowy Folwark – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Gozdowo – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Gutowo Małe – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Marzenin – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Sokołowo – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW,
 • Gulczewo – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, SUW

Przedmiotem działania Spółki jest w szczególności:

 • pobór i uzdatnianie wody,
 • działalność usługowa w zakresie dostarczania wody,
 • odprowadzanie ścieków,
 • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • badania i analizy laboratoryjne.

Zarówno w mieście, jak i na wsiach około 90 % ogólnej liczby odbiorców to odbiorcy indywidualni.

Stacja Uzdatniania Wody we Wrześni łącznie z sieciami
Rozpoczęty w 2001 roku proces modernizacji SUW we Wrześni został zakończony w 2005 roku. Zakres prowadzonych robót obejmował:

 • wprowadzenie nowej technologii napowietrzania wody (kaskady),
 • modernizację filtrowni i zbiorników podfiltrowych,
 • modernizację rurociągów technologicznych i rurociągów wody surowej,
 • wymianę starej pompowni III stopnia na nową w pełni zautomatyzowaną,
 • instalację kontrolno-pomiarową umożliwiającą monitorowanie ujęć wody.

Poniesione nakłady na nowoczesne technologie uzdatniania wody w kwocie ok. 4,5 mln zł zlikwidowały zakłócenia w poborze wody i przyczyniły się do poprawy jakości dostarczanej wody i ograniczenia kosztów eksploatacji. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. Woda po procesie uzdatniania spełnia wymagania sanitarne i higieniczne. Woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana nowoczesnym procesom uzdatniania.
Pobór wody utrzymuje się w ilości 5.300-5.600 m3 na dobę i pokrywa potrzeby mieszkańców.
Stacja jest w pełni zautomatyzowana. Radiowy system sterowania i sygnalizacji pracy ujęć i stacji uzdatniania, umożliwia sterowanie pracą urządzeń obiektów znacznie oddalonych od SUW.
Nadal eksploatuje się 15 studni głębinowych zlokalizowanych w rejonie ulicy Witkowskiej, 2 studnie głębinowe awaryjne i 1 pomiarową. Na terenie SUW Września znajdują się 2 zamknięte zbiorniki retencyjne wody czystej po 1000 m3 każdy i 1 zbiornik wieżowy 250 m3.
Ujęcia wiejskie to 6 stacji wodociągowych, w tym 4 dwustopniowego pompowania wody (ze zbiornikami wyrównawczymi), 12 studni głębinowych.
Obecnie Spółka zamierza kontynuować rozpoczęte prace modernizacyjne na wodociągach wiejskich, szczególnie w Gozdowie.
W 2007 roku wykonano modernizację układu automatyki na SUW w Bardzie, co pozwoliło przejść w układ stałego ciśnienia wody dostarczanej odbiorcom, co wiąże się z ograniczeniem ilości awarii i strat wody. Wymieniono również złoże filtracyjne w 3 filtrach na SUW w Gozdowie na chalcedonit oraz zmieniono w całości układ napowietrzania wody surowej, co przyczyniło się do poprawy jej jakości.

Gruntowna modernizacja SUW Otoczna, zakończona w 2010 r. pozwoliła uzyskać w pełni bezobsługową, zautomatyzowaną, nowoczesną stację uzdatniania wody, spełniającą wymogi zarówno krajowe jak i europejskie pod względem wymogów technologicznych oraz jakości wody.
Na szerszą skalę niż w latach ubiegłych Spółka dokonuje modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę nowych, zarówno w mieście jak i na wsi.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.