Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
Zasady usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 1. Definicja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego znajduje się w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą:
  1. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz
   z zaworem za wodomierzem głównym;
  2. przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za
   pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
 2. W zależności od obowiązujących przepisów prawa w dniu odbioru przyłącza, występują różne stany formalne wynikające z prawa do posiadania przyłączy, które decydują o procedurze postępowania przy usuwaniu awarii:
  1. przyłącze w całości jest w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. we Wrześni,
  2. część przyłącza jest w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, a część – Odbiorcy usług,
  3. przyłącze w całości jest w posiadaniu Odbiorcy usług lub jest współwłasnością – w przypadku korzystania z przyłącza lub jego części przez więcej niż jedną nieruchomość.
 3. Awarie występujące na przyłączach objętych okresem gwarancyjnym, usuwane winny być przez wykonawcę i gwaranta przyłącza. O wystąpieniu i usunięciu awarii należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić PWiK Sp. z o.o. we Wrześni – Dział Eksploatacji Sieci Wod.Kan.
 4. Awarie występujące na przyłączach będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. we Wrześni usuwane są przez służby eksploatacyjne spółki na własny koszt. Prace naprawcze podejmowane są w możliwie najkrótszym terminie od otrzymania wiadomości o wystąpieniu uszkodzenia.
 5. Usuwanie awarii występujących na przyłączach lub jego częściach, które są w posiadaniu Odbiorcy usług odbywa się na następujących zasadach:
  1. Odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia PWiK Sp. z o.o. we Wrześni o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznego usunięcia awarii – prace naprawcze rozpocząć należy nie później, niż przed upływem 12 godzin od wystąpienia awarii.
   O usunięciu awarii należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić PWiK Sp. z o.o. we Wrześni – Dział Eksploatacji Sieci Wod.Kan.;
  2. po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia służby eksploatacyjne PWiK Sp. z o.o. we Wrześni mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii, w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód (odcięcie takie polega na zamknięciu nawiertki/zasuwy, o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne tzn. nie skutkuje to przerwaniem dostawy wody do innych Odbiorców). Wznowienie dostawy wody i/lub odbiór ścieków po usunięciu awarii następuje niezwłocznie na wniosek Odbiorcy usług;
  3. Odbiorca usług może zlecić odpłatne usunięcie awarii przez służby eksploatacyjne PWiK Sp. z o.o. we Wrześni;
  4. jeżeli Odbiorca usług nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych Odbiorców i/lub awaria wyrządza szkody (straty wody) PWiK Sp. z o.o. we Wrześni lub osobom trzecim, to spółka ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę usług – posiadacza uszkodzonego przyłącza. W przypadku usuwania awarii przyłączy przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy usług, przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na nieruchomość Odbiorcy usług, a także do wjazdu i wniesienia sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii;
  5. Odbiorca usług ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez PWiK Sp. z o.o we Wrześni;
 6. PWiK Sp. z o.o. nie usuwa awarii, które występują na rurociągach będących elementami instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług (za wodomierzem głównym). Takie awarie usuwa własnym staraniem i na własny koszt posiadacz nieruchomości.
  W takich sytuacjach Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność (pokrywa koszt) za całą ilość wody, która przepłynie przez wodomierz główny, zainstalowany na przyłączu wodociągowym. W przypadku korzystania przez Odbiorcę usług również z przyłącza kanalizacyjnego i braku na nim urządzenia pomiarowego, zasada opisana powyżej dotyczy również odpłatności za odprowadzone ścieki, chyba że awaria spowodowała możliwy do udowodnienia brak zrzutu ścieków do kanalizacji. Odbiorca usług ma wówczas prawo do wystąpienia do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni z wnioskiem o ujęcie na rozliczeniu tej części ścieków, która nie została wprowadzona do kanalizacji.
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.