Jeżeli kupiłeś działkę lub masz zamiar ją kupić, i nie wiesz czy istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, albo chciałbyś uzyskać informacje do warunków zabudowy, wystarczy złożyć zapytanie w formie wniosku o wydanie informacji o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, do którego należy dołączyć mapę sytuacyjną (może być nieaktualizowana), określającą usytuowanie nieruchomości.
Jeśli chcesz przyłączyć nieruchomość do sieci wiedz, że realizacja odbywa się Twoim staraniem i na Twój (właściciela posesji) koszt. Nasze Przedsiębiorstwo dołoży jednak wszelkich starań, aby cała procedura była dla Ciebie jak najmniej uciążliwa i przebiegała sprawnie.

Oto nasze wskazówki

 1. Złóż wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan:
  • załącz plan zabudowy, szkic sytuacyjny lub mapę do celów projektowych określające usytuowanie i odległości przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 2. Opracuj i załącz do akceptacji:
  • plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • opis techniczny zawierający: techniczne parametry przyłącza, wielkość wodomierza i miejsce montażu konsoli wodomierzowej, a w przypadku przedsiębiorstw wyliczeniem jego doboru,
  • rysunki: profil podłużny przyłączy z rzędnymi posadowienia oraz rzutem parteru,
  • projekt usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Naradę Koordynacyjną działającą przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10,
  • decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym.
 3. Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoś budowę przyłącza, w jeden z niżej podanych sposobów:
  • do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, na druku zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z potwierdzeniem przez geodetę wykonania inwentaryzacji przyłącza. Do realizacji robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia do Przedsiębiorstwa, nie wniesie ono sprzeciwu i nie później jednak niż w ciągu 2 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia,
  • do właściwego terenowo organu administracji budowlanej, w Starostwie Powiatowym (do realizacji robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później jednak niż w ciągu 2 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia),
  • bez dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy złożysz zlecenie wykonania przyłącza naszemu Przedsiębiorstwu.
 4. Jeżeli zdecydowałeś, że nasze Przedsiębiorstwo nie będzie budowało Twojego przyłącza, wtedy wykonanie przyłącza należy zlecić firmie lub osobie posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania robót w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Pamiętaj, że dla przyłączy wodociągowych, montażu nawiertki lub wcinki dokonuje wyłącznie nasze Przedsiębiorstwo.
  W ramach odpłatnych usług, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni,  oferuje też kompleksową obsługę inwestorów w zakresie robót budowlanych wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej.
 5. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym, zgłoś do odbioru w Dziale Eksploatacji Sieci naszego Przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że do odbioru budynku będziesz potrzebował od PWiK kopie protokołów odbioru przyłączy, które otrzymasz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych (sporządzonej przez geodetę).
 6. Po podpisaniu protokołu odbioru, złóż Wniosek o zawarcie umowy. Dopiero na tej podstawie podpiszesz umowę o zaopatrzenie w wodę  lub umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także zamontowany zostanie u Ciebie wodomierz.

Montaż wodomierza na przyłączu wodociągowym wykonywany jest przez Przedsiębiorstwo, po zawarciu umowy – Dział Obsługi Klienta. Usługa ta jest bezpłatna.

Sprawy przyłączenia do sieci prowadzi Dział Techniczno-Inwestycyjny, tel.: 61 436 05 47, wew. 139, 137 lub 121.

Warunki przyłączenia do sieci, określa Rozdział V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa lub do pobrania ze strony www.
Warunki są wydawane w terminie nie dłuższym niż 21 dni (dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej), a w pozostałych przypadkach w terminie 45 dni, od daty wpływu kompletnego wniosku do Przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie warunków technicznych został złożony do Przedsiębiorstwa do 19.09.2020 r., postępuj wg starej procedury, tj. na podstawie otrzymanych warunków technicznych przyłączenia, zleć uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu budowlanego. Projekt przyłącza przedłóż w 3 egz. w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym celem uzgodnienia (uzgodniony 1 egz. projektu pozostaje w aktach Przedsiębiorstwa).
Uzgodnienie projektu budowlanego jest wydawane w ciągu 14 dni, od daty wpływu kompletnego projektu do Przedsiębiorstwa.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.