Odbiorca usług

każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Wodomierz główny

przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

 

Wodomierz własny

przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, utrzymywany i legalizowany na koszt Odbiorcy.

 

Wodomierz dodatkowy (podlicznik)

przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym lub za wodomierzem własnym, służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem, utrzymywany i legalizowany na koszt Odbiorcy.

 

Metr sześcienny (popularny kubik)

jednostka miary (objętości), służąca do określenia ilości wody zużytej przez Odbiorcę usług. 1 m³ = 1000 litrów

 

Przyłącze kanalizacyjne

odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 

Przyłącze wodociągowe

odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

Projekt przyłącza

plan sytuacyjny z opisem technicznym przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, zawierający niezbędne rysunki, profile i przekroje, wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zawierający uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

 

Sieć

przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Taryfa

zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

 

Cena za dostarczoną wodę

wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

 
Cena za odprowadzone ścieki

wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

 

Stawka opłaty abonamentowej

wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Może obejmować:

  • utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  • usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
  • rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków (element stały każdej opłaty abonamentowej);

do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

 

Gotowość do świadczenia usług

koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

 

Próg rozruchu wodomierza

jest to próg, poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.