Za co jest abonament?

Stawka opłaty abonamentowej zawsze obejmuje rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Jest to więc element stały każdej opłaty abonamentowej.
Ponadto stawka ta może, lecz nie musi zawierać kolejne dwa elementy:

 • utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 • usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

Różnice w stawkach opłat abonamentowych u poszczególnych grup Odbiorców usług zależą od tego, które z elementów składowych stawki, dotyczą danej grupy.
Do ceny dolicza się ponadto podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami.

 

W jaki sposób rozliczane są ścieki oraz woda bezpowrotnie zużyta u Odbiorcy usług, który posiada wodomierz dodatkowy (podlicznik)?

U Odbiorcy usług, który posiada wodomierz dodatkowy (podlicznik), inkasent przy każdym odczycie wodomierza głównego, także odczytuje wskazanie tego podlicznika.
Zużycie wody wykazane na podliczniku w danym okresie rozliczeniowym, umniejsza ilość odprowadzonych ścieków, wykazaną na wodomierzu głównym, w tym samym okresie rozliczeniowym.

Na przykład:
zużycie na wodomierzu głównym w okresie od kwietnia do czerwca, wynosi 20 m3, a zużycie na podliczniku w tym samym okresie rozliczeniowym, wynosi 5 m3.
W takim przypadku rozliczenie obejmować będzie 15 m3 wody i ścieków na wodomierzu głównym oraz 5 m3 wody na podliczniku.

 

Co grozi za zerwanie plomb na wodomierzu?

Odbiorca usług ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa, gdy stwierdzi zerwanie plomb na wodomierzu głównym. Wówczas ponosi on koszt oplombowania wodomierza wg obowiązującego cennika usług.
Jeżeli Odbiorca usług naruszy ten obowiązek, Przedsiębiorstwo może naliczyć mu opłatę, za korzystanie z wody przy zerwanych plombach na wodomierzu oraz za ponowne oplombowanie wodomierza, wg obowiązującego cennika usług.

 

Według mnie wskazania wodomierza nie są prawidłowe. Co mogę zrobić?

Jeżeli Odbiorca usług ma wątpliwości co do prawidłowych wskazań wodomierza, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić instalację wewnętrzną, pod kątem ewentualnego wycieku. W przypadku gdy Odbiorca usług nie stwierdzi uszkodzenia tej instalacji, wówczas może zwrócić się do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o ekspertyzę wodomierza.
Wówczas Przedsiębiorstwo występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza do Urzędu Miar, a do czasu otrzymania ekspertyzy z Urzędu Miar, instaluje u Odbiorcy usług wodomierz zastępczy.
Jeżeli ekspertyza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa On koszty ekspertyzy oraz koszty montażu wodomierza wraz z oplombowaniem po ekspertyzie, według obowiązującego cennika usług.

 

Możliwe i najczęstsze przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych w stosunku do wskazań wodomierza głównego.

 1. Przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza w lokalu (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji.
  Próg rozruchu wodomierza jest to próg, poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.
 2. Niejednoczesność odczytów wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego.
 3. Stosowanie ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w lokalu lub braku wodomierza lokalowego – nieopomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych.
 4. Zaokrąglenie odczytu w lokalu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody).
 5. Niewłaściwy montaż wodomierza lokalowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań).
 6. Stosowanie wodomierzy lokalowych niskiej klasy pomiarowej – niższej niż wodomierz główny.
 7. Stosowanie wodomierzy lokalowych bez aktualnej legalizacji.
 8. Użycie spłuczek ciśnieniowych (powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%).
 9. Uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz lokalowy.
 10. Zanik ciśnienia dyspozycyjnego, spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, (szczególnie w mieszkaniach na „kolankach” o małych przekrojach), zarośniętą wężownicą w piecykach gazowych, zabrudzonymi sitkami wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Opracownano na podstawie materiałów
autorstwa Wojciecha Korala

 

Na jakich zasadach można pobierać wodę z hydrantu?

Klient, który chciałby pobrać wodę z hydrantu musi pamiętać, że jest to możliwe tylko w określonym celu. Hydranty mają przeznaczenie głównie p-poż. Nie stanowią alternatywy dla przyłącza wodociągowego i nie mogą być wykorzystywane do poboru wody na cele socjalno-bytowe. Poza tym, pobór wody z hydrantu może mieć charakter tymczasowy/incydentalny.

Klient składa wniosek o pobór wody z hydrantu. Dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnia do poboru wody. Koszt usługi określony jest w cenniku wynajmu sprzętu i obejmuje:
- koszt montażu i demontażu zestawu do poboru wody z hydrantu,
- wynajem zestawu do poboru wody z hydrantu,
- ilość pobranej wody, według wskazań zamontowanego wodomierza.

Wszystkie hydranty na sieci wodociągowej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, są oplombowane.

 

Jaką ma twardość woda w naszej gminie?

Pamiętajmy, że twardość wody zmienia się w zależności od geologicznego składu ziemi. Twarda woda zawiera minerały i między innymi dlatego jest zazwyczaj dobra smakowo, a co ważniejsze wskazana do picia ze względów zdrowotnych. Jednocześnie jednak ta sama twarda woda ma skutki uboczne dla urządzeń w naszych gospodarstwach domowych: zmywarek, pralek itp.

SUWTwardość ogólna
(mg CaCO3/l)
Twardość ogólna
(mmol/l)
Twardość ogólna
(°DH)
Bardo 318 3,18 17,8
Gozdowo 346 3,46 19,4
Gulczewo 287 2,87 16,1
Gutowo Małe 330 3,30 18,5
Kaczanowo 349 3,49 19,6
Marzenin 331 3,31 18,6
Nowy Folwark 300 3,00 16,8
Otoczna 466 4,66 26,1
Sokołowo 316 3,16 17,7
Września 296 2,96 16,6
Stopnie twardości wody (mg CaCO3/l)
woda bardzo miękka <100
woda miękka 100-200
woda średnio twarda 200-350
woda twarda 350-550
woda bardzo twarda >550

 

Ile kosztuje budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego?

Bardzo często oczekujecie od nas Państwo jednoznacznej informacji na temat kosztów podłączenia posesji do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej.

Niestety przed wykonaniem przyłącza, dokładne określenie kosztów jego budowy nie jest możliwe. Koszt ten zależy bowiem od wielu czynników, m.in. od:

 • rodzaju przyłącza (wodociągowe, czy kanalizacyjne),
 • długości przyłącza,
 • głębokości wykopu (standardowa wynosi 1,6 m, ale bywa, że czynniki zewnętrzne wymuszają głębszy wykop),
 • rodzaju nawierzchni (np.: odbudowa drogi asfaltowej, zdemontowanie i położenie płytek chodnikowych itp.),
 • rodzaju i ilości materiału zastosowanego do budowy przyłącza (określony w projekcie budowlanym),
 • rodzaju i czasu pracy sprzętu, niezbędnego do wykonania przyłącza.

Dopiero po zakończeniu budowy i sporządzeniu kosztorysu, można określić ostateczny koszt wykonania przyłącza.

 

Na jak długo zostaje wstrzymana dostawa wody podczas awarii sieci wodociągowej?

W przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej bywa, że Przedsiębiorstwo w celu jej usunięcia jest zmuszone wstrzymać dostawę wody w rejonie, w którym wystąpiła. Konieczność ta, uwarunkowana jest m.in. rodzajem awarii, czy wielkością wycieku.

Ograniczeniu do minimum obszaru, na którym wstrzymana zostanie dostawa wody, służą zasuwy montowane na sieci wodociągowej przez nasze Przedsiębiorstwo.
Dzięki nim, nie ma konieczności wyłączania dostaw wody dla całej sieci, a jedynie dla fragmentu, na którym awaria wystąpiła.

Nie można jednak określić czasu potrzebnego do usunięcia awarii. Zależy on bowiem od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości wycieku, pory i miejsca awarii.

Zdarza się również i tak, że w jednym czasie następują dwie lub więcej awarii. Wszystkie natychmiast zostają zabezpieczone, ale w pierwszej kolejności usuwane są te, które zaliczamy do najpoważniejszych. Są to szczególnie awarie o znacznym wycieku, te które wyłączają z dostaw wody największą ilość odbiorców, albo i te, które pozbawiają wody wyjątkowo ważne obiekty, np.: szpital.

 

Jaki jest stopień dokładności stosowanych przez Przedsiębiorstwo wodomierzy?

Do tej pory stopień dokładności wodomierzy, określany był przez klasy od A do C, przy czym klasa A oznacza najniższy stopień dokładności, klasa C zaś najwyższy.
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (Measuring Instruments Directive). Obejmuje ona 10 kategorii przyrządów pomiarowych, między innymi wodomierze. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, stopień dokładności wodomierzy określany jest przez współczynnik R, przy czym im większa wartość współczynnika, tym wodomierz dokładniejszy.
    
Przepisy określające dokładność wodomierzy wg klas A,B,C obowiązywały równolegle z postanowieniami MID, do końca 2016 roku. Oznacza to, że  od 1 stycznia 2017 roku, producenci znakują wodomierze tylko wg przepisów MID, natomiast jeszcze przez 5 lat od tej daty możemy spotkać w obiegu wodomierze oznaczone według starych przepisów.

Każdy z użytkowników wodomierzy, może sam odczytać stopień jego dokładności, bowiem na tarczy wodomierza, znajduje się informacja o wartości współczynnika R.
Na wodomierzach wolumetrycznych/objętościowych, współczynnik R będzie tylko jeden, albowiem sposób montażu tychże, nie wpływa na zmianę stopnia dokładności pomiaru.

Natomiast wodomierze jednostrumieniowe mogą zawierać dwa współczynniki R, których wartość zależeć będzie od sposobu montażu. Taki wodomierz zamontowany w pozycji horyzontalnej, poziomej (H) będzie miał wyższy stopień dokładności, natomiast gdy zamontujemy go w pozycji pionowej (V), wartość R ulegnie obniżeniu. Oczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce tylko w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z wodomierzami jednostrumieniowymi, dla których przewidziano możliwość montażu zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

Przy wodomierzach jednostrumieniowych, dla których producent przewidział tylko i wyłącznie montaż poziomy (H), współczynnik R będzie tylko jeden.

 

W jaki sposób zgłosić zmianę właściciela bądź adresu do korespondencji? Czy wystarczy telefonicznie?

Zgodnie z zawieraną umową z Przedsiębiorstwem, każdemu Odbiorcy usług przysługuje prawo wglądu do jego danych, jak i do ich poprawiania. Jednakże wprowadzanie tych zmian zasadniczo wymaga formy pisemnej i zależy od ich rodzaju.
Niewątpliwie najpoważniejszą, jest zmiana stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkująca zmianą Odbiorcy. Podstawą do jej wprowadzenia jest przedłożenie przez nowego właściciela, tytułu prawnego do nieruchomości, np.: aktu notarialnego, postanowienia sądu o nabyciu spadku.
Zarówno w interesie Odbiorcy, który zbył nieruchomość, jak i tego który ją nabył, jest zgłoszenie Przedsiębiorstwu tego faktu.
Należy pamiętać, że jeżeli dotychczasowy Odbiorca, nie zgłosi zamiaru odstąpienia od umowy w związku ze zbyciem nieruchomości, będzie on zobowiązany do regulowania wszelkich należności związanych z dostarczaniem usług dla tej nieruchomości.
Z kolei nowy Odbiorca ma obowiązek wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy, przedkładając przy tym, tytuł prawny do nieruchomości oraz dowód osobisty (w przypadku firm: zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej). Umowa bowiem, jest podstawą do świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo, na rzecz Odbiorcy.
Zbywca jak i Nabywca nieruchomości powinni też zadbać o sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest jednoczesnym wnioskiem o zawarcie umowy, ale przede wszystkim stanowi podstawę rozliczenia byłego Odbiorcy usług z Przedsiębiorstwem.
Zmiany drobniejsze, a więc te dotyczące np. adresu do korespondencji, można zgłosić osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Miłosławskiej we Wrześni w Biurze Obsługi Klienta w holu głównym, bądź też korzystając z poczty tradycyjnej, czy też elektronicznej. W tym ostatnim przypadku zaleca się wskazać w korespondencji symbol Klienta. Każdy z Odbiorców usług posiada swój indywidualny nr Klienta. Jest on widoczny na fakturach, w nagłówku: Nabywca. Ten sam symbol, stanowi 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta Odbiorcy, który także widoczny jest na fakturach w nagłówku: Płatność na konto bankowe.
Klient, który zechce skorzystać z poczty elektronicznej, znajdzie właściwy adres e-mail na stronie WWW, w zakładce: Strefa Klienta / Przewodnik po Spółce / Dział Obsługi Klienta.

 

Z jakiej stacji uzdatniania mam dostarczaną wodę?

Wykaz miejscowości zasilanych przez poszczególne SUW

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.