Ścieki

Ścieki

Ścieki doprowadzone są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny. W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Września nieustannie prowadzi inwestycje, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu.

Więcej...

Woda

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące produkcji wody, jej parametrów.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje badania próbek wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej PWiK oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

Spis treści

Schemat technologiczny oczyszczalni

 schematOS

 

W skład oczyszczalni ścieków zalicza się następujące obiekty technologiczne

Na ulicy Miłosławskiej:

 1. Budynek krat
 2. Przepompownia ścieków

Na ulicy Sikorskiego – część przepływowa:

 1. Komora rozprężeniowa dla rurociągu tłocznego
 2. Dwa ciągi sitopiaskowników z płuczką piasku i skratek
 3. Dwa osadniki wstępne o przepływie poziomym
 4. Dwa wielofunkcyjne symetryczne reaktory biologiczne składające się z pięciu komór
 5. Dwa radialne osadniki wtórne
 6. Zbiorniki retencyjne
 7. Koryto pomiarowe ilości ścieków odpływających do odbiornika

Na ulicy Sikorskiego – część przeróbki osadów:

 1. Zbiornik osadu nadmiernego
 2. Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu
 3. Zbiornik osadu przefermentowanego
 4. Komory fermentacji osadów
 5. Plac składowania osadu odwodnionego

Oczyszczanie ścieków w przestawionym wyżej ciągu technologicznym przebiega w następujący sposób:
ścieki dopływają grawitacyjnie kolektorem sanitarnym do głównej przepompowni na ul. Miłosławskiej, gdzie ulegają wstępnemu mechanicznemu oczyszczeniu. W następnej kolejności rurociąg tłoczny transportuje ścieki na teren oczyszczalni przy ul. Gen. Sikorskiego 42 do pierwszego obiektu technologicznego – komory rozprężeniowej. Jej zadaniem jest rozdział dopływających ścieków na dwa ciągi technologiczne oraz wytracanie energii przepływu tłoczonych ścieków. Doprowadzone do niej są również ścieki pochodzące z przepompowni ścieków własnych i odcieków, znajdującej się na obszarze samej oczyszczalni. Jest to pierwszy obiekt na oczyszczalni, do którego dopływają ścieki miejskie podczyszczone na kratach. Z komory rozprężnej ścieki grawitacyjnie rozprowadzone są równomiernie do sitopiaskowników. W budynku sitopiaskowników zlokalizowane są dwa sitopiaskowniki, prasopłuczka skratek, a także płuczka piasku. Powstające skratki pochodzące z sit ulegają intensywnemu płukaniu, odwadnianiu i prasowaniu na prasopłuczce. Przecedzone ścieki z komory sita trafiają do piaskownika poziomego, w którym redukowane są części mineralne. Piasek znajdujący się na dnie piaskowników dociera do płuczki piasku, w której usuwane są zawarte w nim związki organiczne i również ulega odwodnieniu. Odwodnione skratki i piasek usuwane są do kontenerów, a dalej transportowane na składowisko odpadów.
Następnie ścieki są przepompowywane do drugiej komory rozprężeniowej i osadników wstępnych, w których zachodzą procesy sedymentacji (usuwanie zawiesin łatwoopadalnych) i flotacji (usuwanie zawiesin wypływających na powierzchnię).
W następnej kolejności ścieki przepływają do komory przelewowej, z której kierowane są przewodem grawitacyjnym do dwóch reaktorów biologicznych, stanowiących główny element biologicznego oczyszczania ścieków.
W obu reaktorach wyróżnia się 3 strefy: beztlenową, niedotlenioną (anoksyczną) i tlenową, tworzące 5 komór:

 1. Komorę denitryfikacji wstępnej osadu recyrkulowanego – panują w niej warunki anoksyczne (stężenie tlenu wynosi 0,5 mg/l) i zachodzi proces denitryfikacji, w którym osad zostaje pozbawiony azotanów, zanim dotrze do komory defosfatacji;
 2. Komorę defosfatacji – jest to komora niedotleniona; dostarczone są do niej osad recyrkulowany, który nie zawiera azotanów oraz podczyszczone ścieki z osadnika wstępnego;
 3. Komorę denitryfikacji właściwej – jest komorą anoksyczną (stężenie tlenu wynosi 0,5mg/l), w której przebiega proces denitryfikacji zawartości komory defosfatacji, a także mieszaniny ścieków i osadu z komory nitryfikacji, redukuje się w niej azot oraz obniża stężenie BZT5;
 4. Komorę nitryfikacji – panują w niej warunki tlenowe (stężenie tlenu 3,0 mg/l) i zachodzi w niej szereg procesów: nitryfikacja, biochemiczne usuwanie związków organicznych, nasilone pobieranie fosforu przez bakterie wraz z jego wchłanianiem w komórkach oraz samoistne utlenienie biomasy;
 5. Komorę strefy przejściowej;

Kolejny obiekt w technologicznym ciągu oczyszczania ścieków to osadniki wtórne radialne o przepływie poziomym, które są wyposażone w zgarniacze obrotowe.
Ścieki oczyszczone trafiają następnie do odbiornika, czyli rowu melioracji W-22, będącego dopływem rzeki Wrześnicy.
Na terenie oczyszczalni ścieków powstają trzy rodzaje osadów:
Wstępny – w osadnikach wstępnych.
Nadmierny – w reaktorze biologicznym, ze względu na powstawanie biomasy spowodowanej rozkładem biochemicznym związków organicznych i usuwania fosforu.
Chemiczny – w rezultacie symultanicznego strącania fosforu z cieczy osadowej przed powrotem do ciągu technologicznego oczyszczalni.
Na terenie oczyszczalni w ciągu roku powstaje około 6000 ton odwodnionych osadów, które po stabilizacji mogą być wykorzystywane rolniczo.
Oczyszczalnia Ścieków we Wrześni, pracuje bez jakichkolwiek przerw, czy zakłóceń. Potwierdzeniem tego są analizy ścieków oczyszczonych, wykonywane regularnie przez Laboratorium Analiz Wody i Ścieków we Wrześni. Dzięki tym potwierdzonym, bardzo dobrym wynikom Oczyszczalni Ścieków, Spółka nie płaci żadnych kar za przekroczenia wymaganych stężeń zanieczyszczeń. Oczywiście taki stan, obiekt zawdzięcza systematycznym, bieżącym naprawom i konserwacjom oraz, a może przede wszystkim, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze, która w ok. 80%, uczestniczy w pracy oczyszczalni od samego początku. Dzięki zaangażowaniu pracowników, oraz ich ogromnym umiejętnościom, Przedsiębiorstwo w znacznej większości przypadków, przeprowadza naprawy i konserwacje urządzeń Oczyszczalni, we własnym zakresie.

 

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.